ИА ГИТ организира интензивни проверки в зимните курорти

ИА ГИТ организира интензивни проверки в зимните курорти

Интензивни проверки в зимните курорти по спазване на трудовото законодателство организира през февруари ИА ГИТ. Приоритет при тях е установяването на полагане на труд без сключен писмен трудов договор, наличие на сключен договор за непълно работно време при действително полагане на труд по 8 и повече часа, нерегламентирано полагане на извънреден труд. Следи се дали редовно и навреме се изплаща трудовото възнаграждение, нарушават ли се разпоредбите за командироването, както и за работа на непълнолетни лица без разрешение на Инспекцията по труда. Проверките включват и контрол върху осигуряването от работодателя на здравословни и безопасни условия на труд.

От началото на сезона инспекторите по труда осъществяват редовен контрол по зимните курорти, но през февруари броят на проверките ще бъде значително увеличен. За целта в помощ на колегите си от дирекции „Инспекция по труда“ – Благоевград, Смолян и Софийска област, на чиито територии са големите зимни центрове в страната, се командироват инспектори от други дирекции в страната.

Източник: Главна инспекция по труда

Обсъжданията по предложенията за промени в КСО продължават

Обсъжданията по предложенията за промени в КСО продължават

„На поредната среща по обсъждане на пенсионната реформа днес, участниците изразиха вижданията си основно по концепцията и логиката на промените в тристълбовия пенсионен модел.

По това, което чухме, не се открояват някакви крайни различия. Фокусът обаче се измести от предварително планираното и не успяхме да коментираме детайли или параметри. Конкретиката ще остане за разговори вероятно за следващата среща“, коментира срещата на социалните партньори по обсъждане на пенсионната реформа на редовен брифинг пред журналисти вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

„Аз представих предложенията си и очаквах по-експертна активност в детайли. За съжаление нямаше такова нещо. Дискусията днес се върна на ниво от края на миналата година. Не съм взел в нея страната нито на НОИ, нито на пенсионните фондове. Моята цел е правото на избор“, коментира пред медиите и министърът на финансите Владислав Горанов, чийто предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система, бяха предмет на днешните дискусии.

Двамата министри подчертаха единомислие във връзка с необходимостта за въвеждане на избор и при професионалните пенсионни фондове. Детайлите по тях, обаче ще бъдат предмет на обсъждане със социалните партньори вероятно следващия вторник.

 • Повече за предложението на министър Горанов, обсъждано днес, можете да намерите тук: http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/8804
 • Мнения и коментари на водещи анализатори и експерти, във връзка с предстоящата пенсионна реформа, можете да следите тук: http://www.mlsp.government.bg/bg/pensionreform/index.htm

Екипът на министерството дава възможност и на граждани да се включат с коментари и предложения в дискусията, като всички желаещи могат да направят това на имейл адрес: preforma@mlsp.government.bg

Източник: МТСП

Проверяваме денонощно здравно-осигурителния си статус по телефона

Проверяваме денонощно здравно-осигурителния си статус по телефона

Всеки български гражданин може да провери здравно-осигурителния си статус 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието с обаждане на информационния телефон на НАП 0700 18 700. Услугата е изцяло автоматична и изисква въвеждането на ЕГН, като  дава отговор дали здравните права на съответния потребител са прекъснати или не, както и информация за всеки месец в последните 3 години, за който няма данни за платени здравни осигуровки.

Справката се извършва в подменю „Осигуряване“ на телефон 0700 18 700, като се заплаща градски разговор при набиране от стационарен апарат и такса по съответната тарифа за мобилните телефони.

Справка за здравноосигурителния статус на граждани може да се направи и онлайн в портала за електронни услуги на НАП.

Източник: Национална агенция за приходите

График за изплащане на пенсиите през м. февруари 2015 г.

График за изплащане на пенсиите през м. февруари 2015 г.

Националният осигурителен институт съобщава, че през месец февруари 2015 г. изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 6-ти февруари (петък) и ще приключи на 20-ти февруари (петък).

Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция.

Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 6-ти февруари 2015 г.

Източник: Национален осигурителен институт

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2014

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2014

Уважаеми дами и господа,

И през 2015 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място, съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

 1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);
 2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;
 3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
 4. Предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.;
 5. Застрахователи;
 6. Инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
 7. Пенсионноосигурителни дружества;
 8. Пенсионни фондове;
 9. Бюджетни предприятия;
 10. Банки;
 11. Икономически неактивни предприятия.

Ако сте били икономически неактивно лице през отчетната 2014 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2014 година (Приложение 11).

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2014 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2014 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното теритоирално статистическо бюро на хартия.

На интернет страницата на НСИ, в рубриката „Годишна отчетност за 2014 година“са публикувани указания, инструкции и подробна информация по темата.

При направен избор от лицата да подадат годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2014 г. с персонален идентификационен код – ПИК, следва попълнения хартиен формуляр на годишния отчет за дейността (ГОД) да се подаде в съответната териториална структура на НАП.

ГОД се подава преди подаването на годишната данъчна декларация с ПИК, съгласно Заповед за изменение и допълнение на Заповедта за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица. При попълване на годишната данъчна декларация се записва входящия номер на ГОД получен в офис на НАП.

Източник: Национална агенция за приходите

Среден осигурителен доход за страната за месец септември

Среден осигурителен доход за страната за месец септември

12.11.2014


НОИ обяви средния осигурителен доход за страната за месец септември 2014 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2014 г. е 683,34 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2013 г. до 30.09.2014 г. е 673,65 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Източник: Национален осигурителен институт

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се

12.11.2014


Одобрен е проектът на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Правителството прие проекта на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. и го внася за окончателно одобряване от Европейската комисия. Програмата е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г., който ще обхване територията на цялата страна.

Периметър на действие на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е хранителният недоимък, бездомността и материалните лишения. Оперативната програма очертава рамката за разпределянето на хранителни продукти за най-нуждаещите се лица в съчетание със съпътстващи мерки, които имат за цел да се подкрепи тяхното социално включване. Със средства от Програмата ще се реализира подпомагане с храни чрез предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти или на топъл обяд от обществените трапезарии. Предоставянето на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност ще разшири ефективния обхват на програмите за социално подпомагане. С подкрепата за разширяване и надграждане на дейността на обществените трапезарии, ще бъде подобрен допълнително достъпът до социални услуги на нуждаещи се лица.

Бюджетът на програмата е формиран от близо 18,5 млн. евро национално съфинансиране и 104 815 264 евро от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

Източник: Министерство на труда и социалната политика

Промени в настройките за достъп до е-услугите на НАП

Промени в настройките за достъп до е-услугите на НАП

07.11.2014


Уважаеми клиенти, от 17.11.2014 г. е-услугите на НАП ще работят по нов начин, изисквайки използването на Java.

Промяната позволява ползвателите на операционни системи, различни от Windows  да могат също да използват портала на е-услуги на приходната агенция. Освен това, новата система  по-лесно и по-удобно попълва информация.

За да получите достъп до модифицирания портал за е-услуги е важно да проверите версията на Java, инсталирана на вашия компютър, като тя трябва да е поне 7.

Ако версията на Java, която ползвате в момента е 7 или по-висока, не се налага да правите нищо повече. В случай, че версията Ви е по-ниска, трябва да я актуализирате.

Може да тествате модифицирания портал за електронните услуги на НАП в тестова среда на следния адрес: https://inetdec.nra.bg/testservices.html

Повече информация може да получите на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 ч. Въпросите си може да изпращате на infocenter@nra.bg.

Източник: Национална агенция за приходите

Наредба за изискванията на микроклимата на работните места

Наредба за изискванията на микроклимата на работните места

03.11.2014


Влезе в сила Наредбата за изискванията на микроклимата на работните места

От 1 ноември е в сила Наредбата за минималните изисквания на микроклимата на работните места, обнародвана в бр. 63 на Държавен вестник от 1 август 2014 г. С нея се определят минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата –  температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Те са много близки до действащите досега стандарти, но е разписано детайлно кога и как да се извършват измерванията, по силата на кои нормативни актове работодателят е длъжен да прави това и т.н.

 С Наредбата се въвеждат оптимални и допустими стойности на параметрите на микроклимата. Оптималните се прилагат в климатизирани помещения. Допустимите – в помещения, където поради технически или други причини не е възможно да се осигурят оптималните норми на микроклимата – например в производства с голямо топлинно излъчване като леярни цехове. Подробно е обяснено и какви мерки трябва да вземе работодателят при работа на открито.

В закрити помещения оптималната температура през студения период трябва да бъде между 16 и 23 градуса, според категория труд, а през топлия – между 18 и 25 градуса. По-ниските температури са допустими при полагането на по-тежък труд. Допустимата температура през зимата на работните места не може да бъде под 13 градуса, а през лятото – над 28 градуса. В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса. Относителната влажност на въздуха може да варира между 35% и 75% според периода и температурата в помещенията.

При работа на открито работодателят е длъжен да се събразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. Всички тези мерки са описани в Наредбата.

В нея са въведени още определения за постоянно работно място, помещения със значително и незначително топлинно натоварване, за лека, средно тежка и тежка физическа работа, от която зависят параметрите на микроклимата, за климатизирано помещение, студен и топъл период на годината, когато средната денонощна температура е под и над 10 градуса. Обяснено е подробно и как трябва да стават измерванията – в два последователни дни или в един, но когато климатичните условия са най-неблагоприятни. Кога са най-неблагоприятните климатични условия се определя след съгласуване с представителите на работниците и служителите. Пак с тях се определя и необходимостта от измервания на параметрите на микроклимата, тъй като според наредбата те се правят само при необходимост. Това означава, че ако температурите явно не са над или под оптималните стойности и работещите нямат оплаквания за студ или жега, работодателят може и да не прави измервания.

Очакванията са Наредбата да улесни работодателите при изготвянето на оценката на микроклимата на работното място, тъй като в един нормативен акт са събрани всички изисквания за това. Ако трябва да се спазва друг нормативен акт, Наредбата препраща конкретно към него.

Контролната дейност на Главна инспекция по труда показва, че с всяка изминала година броят на работещите при неблагоприятни условия на труд намаляват, в т.ч. и работещите при неблагоприятен микроклимат. През 2013 г. работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания, са 9,7% от заетите по трудови правоотношения в  проверените предприятия с данни за факторите на работната среда. За сравнение през 2012 г. те са били 11,5%. Най-сериозен дял на работещи при неспазени хигиенни норми и изисквания през 2013 г. е констатиран в предприятия от икономически дейности: „Добив на метални руди“, „Добив на въглища“, „Производство на основни метали“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и други.

Източник: Главна инспекция по труда