Данъчно-осигурителен календар

Данъчно-осигурителен календар – 07.11.2021 – 13.11.2021

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
  10 ноември 2021

Данъчно-осигурителен календар – 14.11.2021 – 20.11.2021

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец октомври.
  14 ноември 2021
  (Първият работен ден след 14 ноември 2021г. е 15 ноември 2021г.)
 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на полу чено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец октомври изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
  14 ноември 2021
  (Първият работен ден след 14 ноември 2021г. е 15 ноември 2021г.)
 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец октомври 2021 г.
  14 ноември 2021
  (Първият работен ден след 14 ноември 2021г. е 15 ноември 2021г.)
 • Краен срок за деклариране на намаляване или увеличаване н а месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративен данък съгласно чл. 88 от ЗКПО.
  15 ноември 2021
 • Внасяне на месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по ЗКПО.
  15 ноември 2021
 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец октомври.
  15 ноември 2021
 • Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец октомври.
  15 ноември 2021
 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври.
  15 ноември 2021
 • Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец октомври.
  15 ноември 2021
 • Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец октомври 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
  20 ноември 2021
  (Първият работен ден след 20 ноември 2021г. е 22 ноември 2021г.)
 • Подаване на декларация образец №3 с данните за месец октомври 2021 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.
  20 ноември 2021
  (Първият работен ден след 20 ноември 2021г. е 22 ноември 2021г.)