Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се

12.11.2014


Одобрен е проектът на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Правителството прие проекта на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. и го внася за окончателно одобряване от Европейската комисия. Програмата е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г., който ще обхване територията на цялата страна.

Периметър на действие на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е хранителният недоимък, бездомността и материалните лишения. Оперативната програма очертава рамката за разпределянето на хранителни продукти за най-нуждаещите се лица в съчетание със съпътстващи мерки, които имат за цел да се подкрепи тяхното социално включване. Със средства от Програмата ще се реализира подпомагане с храни чрез предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти или на топъл обяд от обществените трапезарии. Предоставянето на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност ще разшири ефективния обхват на програмите за социално подпомагане. С подкрепата за разширяване и надграждане на дейността на обществените трапезарии, ще бъде подобрен допълнително достъпът до социални услуги на нуждаещи се лица.

Бюджетът на програмата е формиран от близо 18,5 млн. евро национално съфинансиране и 104 815 264 евро от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

Източник: Министерство на труда и социалната политика