Счетоводство

Ние предлагаме счетоводно обслужване на малки и средни фирми и на физически лица. Част от услугите, които предлагаме, са:

 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Организиране на формата на счетоводство
 • Изготвяне на вторични счетоводни документи
 • Хронологично завеждане на документите
 • Завеждане и отчитане на дълготрайни активи и амортизации, изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Завеждане и отчитане на стоково-материални ценности
 • Информиране на възложителя за изтичащи срокове
 • Регистрация/дерегистрация по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на Справка-декларация и дневници по ЗДДС, VIES декларации
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
 • Изготвяне на междинни справки за вземания и задължения към контрагенти
 • Изготвяне на междинни и годишни отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и подаване на статистически справки към НСИ
 • Изготвяне на документи за проверки и ревизии от компетентните органи – НАП, НОИ, Инспекция по труда и други