Нов ред за подаване на докумeнти за изплащане на паричните обезщетения

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от началото на следващата година се въвежда нов ред и начин за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път.

Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза в сила от 1 януари 2016 г.

С наредбата са утвърдени нови образци на декларации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. До 2 удостоверения ще могат да се представят на хартиен или на електронен носител в съответните териториални поделения (ТП) на НОИ или по електронен път, до 10 удостоверения – на електронен носител в ТП на НОИ или по електронен път, а над 10 удостоверения – само по електронен път. Осигурителните каси ще представят удостоверенията само по електронен път.

Удостоверенията ще се представят по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигурителя, самоосигуряващото се лице или на упълномощено от тях физическо или юридическо лице.

За представянето на електронен носител или по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения, съобразно утвърдените функционални изисквания, ще може да се използва програмен продукт, който ще бъде разпространен безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на тези изисквания.

От 1 януари 2016 г. са предвидени нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

От 1 декември 2015 г. лицата, задължени да представят удостоверенията по електронен път или упълномощените от тях лица, ще могат да се регистрират като потребители на уеб услугите на НОИ. Регистрацията ще се извършва онлайн, чрез уеб-приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.

Документите за изплащане на парични обезщетения, представени в осигурителите до 31 декември 2015 г., както и за промяна на обстоятелствата, декларирани в тях, ще се подават в съответното ТП на НОИ по стария ред.

Повече информация за новия ред за подаване на документите и данните за изплащане на паричните обезщетения e публикувана на интернет страница на НОИ в рубрика Е-услуги/еПарични обезщетения.

Източник: Национален осигурителен институт