ИНТРАСТАТ

ИНТРАСТАТ е система за обмен на данни за вътреобщностни доставки на стоки в Европейския съюз. В България системата се прилага от 01.09.2006г.

Задължено лице да подава декларации по система ИНТРАСТАТ е лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, което извършва вътреобщностна търговия със стоки над праговете, определени със заповед на председателя на НСИ за всяка календарна година.

ИНТРАСТАТ декларациите се подават до 14-то число на месеца, следващ референтния период.

ИНТРАСТАТ оператори с възникнало задължение през годината (текущо) подават декларация до 20-то число на месеца, следващ референтния период. След това декларациите се подават до 14-то число.

Декларациите се подават по електронен път, подписани с електронен сертификат.

При подписан договор ние изготвяме и подаваме от Ваше име документи и декларации по система ИНТРАСТАТ с нашия електронен сертификат.